Algemene voorwaarden

Our terms and conditions are described in Dutch as they are addressed to Dutch hospitals only.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Fengh Medical BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 63263831.
 2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Fengh Medical BV een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Fengh Medical BV en de koper gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Fengh Medical BV en de koper tot stand gekomen overeenkomst waarmee Fengh Medical BV zich, tegen een tussen partijen nader overeengekomen prijs, heeft verbonden tot de levering van producten.
 5. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Fengh Medical BV te verkopen en te leveren zaken.
 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fengh Medical BV en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Ook in geval daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Fengh Medical BV vrijblijvend. Elk aanbod van Fengh Medical BV wordt uitgebracht onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden producten.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van Fengh Medical BV, binden hem niet.
 3. Een aanbod van Fengh Medical BV geldt niet automatisch voor vervolgorders. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden wél tevens van toepassing op vervolgorders zonder dat Fengh Medical BV gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de koper ter hand te stellen.
 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van Fengh Medical BV, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Fengh Medical BV anders aangeeft.

ARTIKEL 4. | LEVERING

 1. De levering van de bestelling vindt plaats op het door de koper opgegeven afleveradres. In geval geen specifiek afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 2. Fengh Medical BV behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren.
 3. Tenzij uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat dit risico eerder op de koper overgaat, gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de koper nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen.
 5. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die aan de koper is toe te rekenen, zal Fengh Medical BV de producten voor rekening en risico van de koper opslaan en zal de koper op eerste verzoek van Fengh Medical BV mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Fengh Medical BV is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de koper, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de koopprijs en redelijke kosten voor opslag van de producten.
 6. Indien Fengh Medical BV bij toepassing van lid 5 nog andere redelijke kosten dan opslagkosten maakt, welke niet zouden bestaan indien de koper de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten tevens voor rekening van de koper.

ARTIKEL 5. | LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Fengh Medical BV spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Fengh Medical BV vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van Fengh Medical BV treedt niet eerder in dan nadat de koper Fengh Medical BV schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij hij Fengh Medical BV een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen, en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 6. | ONDERZOEK, GARANTIE EN RECLAMES

 1. De koper dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoorden, alsmede dat de producten vrij zijn van zichtbare gebreken. Indien de aard en/of hoeveelheid van het geleverde naar het oordeel van de koper niet aan de overeenkomst beantwoordt c.q. het geleverde zichtbare gebreken vertoont, dient de koper daarvan uiterlijk 24 uur na de levering gemotiveerd en schriftelijk mededeling te doen aan Fengh Medical BV.
 2. Fengh Medical BV garandeert dat de aard en hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden en de producten ten tijde van de levering vrij zijn van gebreken. Garantie is voor het overige beperkt tot de eventuele fabrieksgarantie die vanwege de fabrikant van de producten is verstrekt. Voor risico van de koper komen in elk geval gebreken die na levering ontstaan als gevolg van een van buiten komende oorzaak of die het gevolg zijn van een andere niet aan Fengh Medical BV of zijn toeleveranciers toe te rekenen omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften.
 3. In geval van ten tijde van de levering niet-zichtbare gebreken, dient de koper daarvan gemotiveerd en binnen zeven dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Fengh Medical BV.
 4. Indien de koper niet tijdig reclameert, vloeit er voor Fengh Medical BV uit een dergelijke reclame van de koper geen enkele verplichting voort.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de koper nimmer op.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 1. Fengh Medical BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort.
 3. Indien en voor zover de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. Indien Fengh Medical BV bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 5. Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Fengh Medical BV is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Fengh Medical BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de koper in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Fengh Medical BV gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. Voorts is Fengh Medical BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Fengh Medical BV op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de koper verplicht de schade die Fengh Medical BV ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Fengh Medical BV de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Fengh Medical BV vermelde prijzen exclusief btw en verzend- en bezorgkosten.
 2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Fengh Medical BV gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 3. Fengh Medical BV is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór levering van de producten openbaren, aan de koper door te berekenen.
 4. Onverminderd het bepaalde in de vorige twee leden, is Fengh Medical BV te allen tijde gerechtigd zijn prijzen te wijzigen. De hier bedoelde prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.
 5. Indien Fengh Medical BV gegronde redenen acht te hebben om aan te nemen dat de koper te kort zal schieten in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is Fengh Medical BV gerechtigd genoegzame zekerheid voor de nakoming te vorderen. In een voorkomend geval kan de koper geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zolang deze zekerheid door de koper niet is gesteld.
 6. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Fengh Medical BV voorgeschreven wijze.
 7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper, zijn de vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de koper over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Fengh Medical BV draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan doordat de producten voor een doel zijn aangewend waarvoor de producten, gelet op de aard daarvan, niet zijn bestemd.
 2. De producten worden, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Fengh Medical BV, voor eigen risico van de koper in gebruik genomen. Verondersteld wordt dat de koper bekend is met de instructies die voor gebruik van de producten gelden.
 3. Fengh Medical BV is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Fengh Medical BV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie.
 5. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch enige aansprakelijkheid op Fengh Medical BV mocht rusten, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Fengh Medical BV betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Fengh Medical BV nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op basis van de door hem afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
 6. Fengh Medical BV heeft te allen tijde het recht de schade waarvoor Fengh Medical BV aansprakelijk is te herstellen. De koper dient Fengh Medical BV hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Fengh Medical BV ter zake vervalt.
 7. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en -verweren jegens Fengh Medical BV bedraagt één jaar.
 8. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Fengh Medical BV, zal de koper Fengh Medical BV vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Fengh Medical BV, alsmede het gebruik van de door of namens Fengh Medical BV geleverde producten.

ARTIKEL 11. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Fengh Medical BV geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de koper al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover in het kader van zijn normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de koper verboden de door Fengh Medical BV verkochte producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te gebruiken, te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Fengh Medical BV hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Fengh Medical BV of de door Fengh Medical BV aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Fengh Medical BV is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.
 5. Als de koper, nadat de verkochte producten door of namens Fengh Medical BV aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Fengh Medical BV wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.